Algemene voorwaarden SoundFlex entertainment

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten en offertes na 14-10-2022. In het geval dat specifieke zaken (dit mag enkel schriftelijk gebeuren) anders zijn overeengekomen blijven de overige voorwaarden desalniettemin van kracht.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van toepassing op alle contracten en offertes vóór 07-08-2018

BEPALINGEN

 • “SFE” = SoundFlex entertainment;
 • “Opdrachtgever” = de partij die de Opdracht aan SFE verstrekt;
 • “Artiest” = de bij SFE geboekte Artiest of band;
 • “Toeleverancier” = SFE of degene die zich direct of indirect jegens SFE heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging.
 • “Inprikken” = gebruik maken van een geluidsinstallatie door kabels aan te sluiten met het signaal van een audio bron.

Inhoudsopgave
ARTIKEL 1 – TOTSTANDKOMING
ARTIKEL 2 – DIGITALE EN ANALOGE INFORMATIE
ARTIKEL 3 – OPTIE
ARTIKEL 4 – BEPALINGEN M.B.T. DE OPDRACHT
ARTIKEL 5 – NIET-AKOESTISCHE BANDS/ARTIESTEN
ARTIKEL 6 – BETALING
ARTIKEL 7 – ANNULERING EN OVERMACHT
ARTIKEL 8 – WACHTGELD
ARTIKEL 9 – ONVERBINDENDHEID/HIATEN
ARTIKEL 10 – GESCHILLEN


ARTIKEL 1 – TOTSTANDKOMING

 1. Beide contractpartijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.
 2. E-mail berichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.
 3. Volgens de Europese regelgeving is een Overeenkomst (boeking c.q. koop) gesloten via elektronische weg (lees via internet en/of e-mail), een rechtsgeldige Overeenkomst (boeking c.q. koop) waarop de overeengekomen betaling dient te volgen.
 4. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen Overeenkomsten tussen de partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door SFE ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van SFE als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt) en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SFE garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

ARTIKEL 2 – DIGITALE EN ANALOGE INFORMATIE

 1. SFE behandelt de gegevens van de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij SFE daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. Als de Opdrachtgever gegevens aan SFE verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Artiest onder een andere naam dan in het contract genoemd te promoten en/of aan te kondigen.
 3. De Opdrachtgever mag geen Beeld- en of geluidsopnames van de Artiest maken zonder schriftelijke toestemming van SFE.

ARTIKEL 3 – OPTIE

 1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een optie te plaatsen voor een optreden op een bepaalde datum door een op de website van SFE geplaatste Artiest. Deze optie betekent dat een Opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (7) dagen een eerste recht heeft om Artiest te boeken voor de geopteerde datum.
 2. Indien een derde een boeking wilt plaatsen op de optiedatum van Opdrachtgever, dan krijgt Opdrachtgever vanaf dat moment 24 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. Opdrachtgever zal hier in zulk geval per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld. Indien Opdrachtgever niet binnen 24 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.


ARTIKEL 4 – BEPALINGEN M.B.T. DE OPDRACHT

 1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met SFE, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties.
 2. De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens van de artiest. De bands van SF produceren gemiddeld een volume tussen de 95 en 100 dB(A) met pieken tot 105 dB(A).
 3. Indien het optreden buiten plaatsvindt dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een overdekking met deugdelijke bescherming tegen regen en wind en een verharde droge ondergrond.
 4. Indien deze niet aanwezig is staat het de Artiest vrij om het optreden te annuleren met volledig behoud van gage.
 5. Eventuele schade tegen gevolge van weersomstandigheden komt volledig voor de rekening van de Opdrachtgever.
 6. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn (minimaal 20 minuten voor aanvang van het optreden), met alle zaken die voor de Opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de Opdracht benodigde zaken door SFE, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
 7. De Artiest(en) moet(en) ten aller tijden volledig zichtbaar zijn voor het publiek en in staat zijn om oogcontact te kunnen maken met het publiek. Deze zichtbaarheid mag ook niet belemmerd worden door de podiumconstructie aan de voorzijde van het podium.
 8. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat Artiest(en) het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt, naast de in de technische en praktische bepalingen genoemde punten, in ieder geval verstaan: voldoende molestbeveiliging voor Artiest(en) , hun apparatuur en instrumentarium. In geval van een optreden in openlucht: een zodanige overkapping van het podium en geluid- en lichtmengtafels, dat het instrumentarium volledig beschermd zijn tegen weersomstandigheden.
 9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een creëren van een veilige situatie en locatie van het optreden conform de actuele regel- en wetgeving. Eventuele hieruit voortvloeiende boetes naar de artiest toe zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden doorberekend
 10. Opdrachtgever zal zorg dragen voor technische en andere faciliteiten zoals vermeld in de technische en praktische bepalingen.
 11. Bij de benodigde speelruimte voor de Artiest dient rekening te worden gehouden met minimaal 1,5 m2 per bandlid.
 12. Artiest behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Artiest wordt gewaarborgd.
 13. Artiest zal, indien Artiest door ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd is om op te treden werken met een personele vervanging.
 14. Opdrachtgever zal de Artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij SFE en/of Artiest.
 15. Indien Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Artiest zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
 16. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever. In geval een particulier een artiest inhuurt voor een besloten feest waar geen toegang voor wordt geheven zoals bijvoorbeeld een verjaardag of bruiloft dan hoeven er geen BUMA/STEMRA EN SENA rechten te worden afgedragen.
 17. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van het optreden van de Artiest in kwestie is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van SFE.
 18. De Opdrachtgever garandeert dat:
  1. in het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, volledig afgesloten aan achterkant en zijkanten, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of SFE.
  2. indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat Opdrachtgever in overleg met SFE voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
  3. de ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
  4. er op locatie sprake is van een deugdelijke stroomvoorziening. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. SFE kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening. Dit tenzij vooraf schriftelijk expliciet anders is overeengekomen bijvoorbeeld omdat Opdrachtgever aan SFE heeft gevraagd zelfstandig zorg te dragen voor de stroomvoorziening.
  5. Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen.
  6. Voor de Artiest een schone en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  7. indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, Opdrachtgever hiervoor zorg zal dragen.
  8. indien de afstand tussen de laad/losplaats en de speelplek een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum optreden door Opdrachtgever aan SFE zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door SFE worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door SFE extra kosten in rekening worden gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
  9. tenminste 14 dagen voor datum optreden de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan SFE zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de speelplek zal er een extra sjouwtoeslag door SFE in rekening worden gebracht.
  10. indien aan bepalingen in dit artikel niet is voldaan door Opdrachtgever, wordt er voorafgaand aan het optreden een extra toeslag van € 75,00 gerekend plus eventuele bijkomende kosten voor aanvullende materialen op straffe van eenzijdig annuleren van het optreden door SFE. Dit bedrag zal op datum optreden zelf ter plaatse op locatie verrekend worden, tenzij de Opdrachtgever zorgt voor voldoende maatregelen in de vorm van hulpmiddelen en/of sjouwhulp waardoor Artiest en haar crew geen extra sjouwwerkzaamheden hoeven te verrichten die in strijd zijn met de ARBO wetgeving.
  11. voor SFE, Artiest en haar toeleveranciers een parkeerplaats binnen een straal van 400 meter na het laden en lossen beschikbaar is voor alle door Artiest en haar crew gebruikte vervoersmiddelen.
  12. parkeerkosten en eventuele andere kosten (zoals voor overtocht op een boot) zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door SFE in rekening worden gebracht.
  13. indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de Overeenkomst met SFE van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Opdracht, verklaart Opdrachtgever dat deze Riders zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. SFE zal in het voorkomende geval Opdrachtgever direct informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.
 19. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 4.14 niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Artiest of SFE.
 20. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat:
  1. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op twee drankconsumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
  2. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, recht hebben op een eenvoudige doch voedzame warme maaltijd (geen snacks, brood en soepmaaltijd), tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever van te voren overeenstemmen met SFE waaruit deze maaltijd zal bestaan.
  3. Indien de opdrachtgever in gebreke in het bovenstaande dan heeft de Artiest het recht om (eventueel extern) passende maaltijden te bestellen, de kosten hiervan zijn voor de rekening van de opdrachtgever.
  4. de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur minimaal 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 21. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met het SFE gesloten Overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
 22. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Artiest, Crew en andere begeleiders.
 23. Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 225 kilometer voor Artiest (enkele reis), zal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, Opdrachtgever voor Artiest en Crew een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door Artiest bij Opdrachtgever. Per lid van de Artiest en Crew zal een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste twee sterren conform ANWB classificatie).


ARTIKEL 5 – NIET-AKOESTISCHE BANDS/ARTIESTEN

Dit artikel heeft betrekking op optredens van bands/artiesten die niet volledig akoestisch zijn en dus bestaan ​​uit elektrische apparatuur.

 1. Het gebruik maken van apparatuur door Opdrachtgever en/of gasten van de Opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc. is enkel toegestaan na overleg vooraf met Artiest.
 2. Het ‘inprikken’ van een niet via SFE geboekte DJ of andere (tape) act naar de installatie van Artiest is niet toegestaan tenzij vooraf na overleg overeengekomen. Artiest heeft het recht voor het ‘inprikken’ een extra vergoeding te vragen.
 3. Voor het inprikken van een niet via SFE geboekte DJ/artiest/band op de geluidsinstallatie van SFE wordt er een meerprijs berekend van € 50,00 tenzij anders overeen gekomen.
 4. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/ limiter aanwezig is,  behoudt Artiest zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden met behoud van het volledige gage.
 5. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de bandleden voor aanvang van het optreden gedurende 2 uren vrije en directe toegang hebben tot een ontruimd podium om hun opbouwwerkzaamheden uit te voeren. Indien SFE ook zorg draagt voor de geluidsinstallatie dan dient de Opdrachtgever ook zorg te dragen dat het crew van de geluidsinstallatie voorafgaand aan het opbouwen van de band gedurende 4 uren vrije en directe toegang hebben tot de locatie en een ontruimd podium om hun opbouwwerkzaamheden te verrichten.
 6. Indien de geluidsinstallatie wordt verzorgd door een andere toeleverancier dan SFE dan regelt SFE een geluidstechnicus om deze te bedienen, hiervoor wordt er een meerprijs van € 200,00 en aanvullende reiskosten in rekening bij de Opdrachtgever gebracht. Dit is echter alleen van toepassing indien de geboekte Artiest uit een bezetting van 3 personen of meer bestaat.


ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Betaling geschiedt vooraf aan het evenement per bank. Uitgaand van het moment van ontvangst van de ondertekende offerte, indien de datum van het optreden:
 2. Meer dan 30 dagen in toekomst ligt dan geschiedt betaling van het volledige bedrag binnen 14 dagen. Indien dit eerder is dan geschiedt de betaling dan wordt de betalingstermijn ingekort zoals gespecificeerd op de offerte./li>
 3. Vanaf meer dan 3 maanden in toekomst geschiedt een aanbetaling van het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen. De hoogte van de aanbetaling is afhankelijk van de termijn en staat op de offerte gespecificeerd./li>
 4. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan SFE verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt.
 5. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan SFE tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, voor particuliere klanten geldt daarbij het volgende conform de wet incasso kosten:
  – 15% over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  – 10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.
 6. Voor zakelijke klanten geldt het volgende:
  – 15% over de eerste € 3.200,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 125,-;
  – 10% over de volgende € 6.500,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 7% over de volgende € 16.250,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 4% over het meerdere tot € 65.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 2% over het meerdere.
 7. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door SFE in redelijkheid te maken kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van Toeleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
 8. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft SFE het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
 9. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens SFE voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk. SFE is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen.
 10. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van SFE te verschaffen.
 11. De Opdrachtgever verplicht zich jegens SFE nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.
 12. Indien de stijging van de inflatie en/of brandstof op de datum van het optreden meer dan 5% bedraagt ten opzichte van het moment dat de offerte wordt uitgereikt behoudt SFE zich het recht voor om deze extra kosten door te rekenen naar de Opdrachtgever.

ARTIKEL 7 ANNULERING EN OVERMACHT

 1. 1. Annulering brengt kosten met zich mee waarbij de hoogte afhankelijk is van het moment van afzegging.
 2. In geval van aantoonbaar overmacht dat niet te voorzien was op het moment van de overeenkomst mag deze Overeenkomst kosteloos (met uitzondering van reeds gemaakte kosten en bestede tijd door artiesten en management) worden geannuleerd. De voorwaarde voor het kosteloos vervallen is dat de opdrachtgever zelf geen aanspraak kan maken op een vergoeding of tegemoetkoming vanuit een verzekering, overheid of andere partijen.
 3. In geval van aantoonbaar overmacht dat niet te voorzien was op het moment van de overeenkomst mag deze Overeenkomst kosteloos (met uitzondering van reeds gemaakte kosten en bestede tijd door artiesten en management) en zonder verdere ingebrekestelling worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan:
  1. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  2. een dag van nationale rouw;
  3. overheidsmaatregelen waardoor het optreden in geen enkele vorm plaats kan vinden;
  4. natuurrampen waardoor het optreden geen doorgang kan vinden;
  5. ziekte van de Artiest;
  6. zeer ernstige ziekte van een familielid in de eerste graad;
  7. overlijden van een familielid in de eerste graad.
 4. Dit annuleringsrecht bij overmacht geldt voor zowel SFE als Opdrachtgever.
 5. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht en Opdrachtgever zal in dat geval de volledig afgesproken gage aan SFE betalen.
 6. Annulering door overmacht dient schriftelijk te geschieden gericht aan SFE met de reden van overmacht en een bewijs van overmacht (doktersverklaring, e.d.).
 7. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan SFE. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft SFE bij annulering van het optreden of opdracht recht op de volledige gage, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Opdrachtgever. De annuleringsvergoeding, berekend volgens de volgende staffel afhankelijk van het aantal dagen voorafgaand aan het optreden er wordt geannuleerd:
  1. Opzegging binnen 6 dagen voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage.
  2. Opzegging binnen 7 tot 14 dagen voorafgaand aan het optreden: 75% van de gage.
  3. Opzegging binnen 14 tot 30 dagen voorafgaand aan het optreden: 50% van de gage
  4. Opzegging binnen 31 tot 60 dagen voorafgaand aan het optreden 30% van de gage
  5. Opzegging binnen 61 tot 120 dagen voorafgaand aan het optreden: 10% van de gage
  6. Opzegging langer dan 121 dagen voorafgaand aan het optreden: geen kosten.
 8. Bovenstaande kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.
 9. Bij annulering in de situatie van artikel 15.1 hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald voor zover deze nog niet gemaakt zijn.


ARTIKEL 8 WACHTGELD

Indien bandleden meer dan 1 uur aanvang moeten zijn (duur van het optreden niet meegerekend) dan worden er wachturen in rekening gebracht à 15,00 euro per persoon per uur tenzij anders overeen gekomen.


ARTIKEL 9 ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.


ARTIKEL 10 GESCHILLEN

Op de door SFE gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door het SFE en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.