How does the payment work?

The amount due must be paid by bank no later than three weeks prior to the party. If desired, this can also be done in cash after the sound check on the day of the event. In that case a deposit is required when confirming the booking.

What does an ‘option’ entail?

With an option you get the first right to book the chosen artist. This means that in the period that the option is running, you can never have the problem that the chosen artist is being booked by someone else. If someone else wants to book the band / artist, SoundFlex entertainment will first contact you. In that case you have 24 hours to confirm your booking. If not confirmed within 24 hours, your option will expire and the other party will have the option to book.

Why do we sometimes request simple healthy meals for the artists?

For example, if an artist starts his performance at 8 p.m., this means that he has often already started loading his stuff and driving to the party location around 3 p.m. Between these times the artist is travelling, loading and he / she will also have to eat. To be able to provide a good performance it is important that the artist can start the performance well-rested and fed. SoundFlex entertainment chooses not to settle the costs of this meal in the artist’s wage but to keep it separate.

We want to hear certain songs from the repertoire list, is that possible?

Of course one song from the repertoire of the band in question will appeal more than the other. If you want to have a say in the choice of songs, you may print out the repertoire on the internet. Put a cross before anything you absolutely do not like and place an asterisk at the favorites. This way we will know which way you want to go with your party and we like to take that into account. If you get married, it is often possible that the band will also prepare one request number, provided that you provide us with the title and the original artist of the song no later than two months prior to the performance and that the number fits in with the genre’s that the band is familiar with.

How loud do the bands of SoundFlex entertainment play?

Good music does not necessarily have to be “loud”, but of course a minimum volume is needed to be able to be louder than the talking guests and to get the audience excited to dance. Our bands produce on average a volume between 95 and 100 dB (A) with peaks of up to 105 dB (A).

In comparison: a room with around 150 talking people already produces 80 dB, this is the same volume as that of someone who clearly speaks loudly. Someone who screams produces 90 dB and a hard rock or heavy metal band produces between 110-130 dB.

What happens in the event of illness and force majeure on the part of the artist(s)?

Fortunately it does not happen often but it can never be ruled out. The SoundFlex bands have at least one regular substitute for each band member who is familiar with the band’s repertoire. If the performance cannot continue, SoundFlex entertainment will look for a suitable equivalent alternative with the client.

What happens if our party is cancelled?

SoundFlex entertainment always tries to accomodate the customer. However, we must also comply with our agreements with the artists and therefore cannot prevent a percentage of the booked amount from having to be paid in certain circumstances. This is partly due to the preparation, reservation of the date and the corresponding loss of income for the artist. You can find more information about this in our terms and conditions.

Can the artist also setup earlier?

The booked artist is normally always present at least 1 hour before the start of the first set. In addition, if a sound system is also supplied by us, the construction crew is present 1.5 to 4.5 hours before the start. If your guests arrive at the location much earlier than the start time of the performance, it may be desirable to have the artist / soundsystem setup even earlier. Of course this is also possible, in this case a waiting rate will be charged for the extra hours.

Can the artists / bands also perform outside?

Yes, in most cases this is not a problem.

For Bands & artists with soundsystem
Since booking a band comes with all kinds of electronic equipment included, it is necessary that the place where the band and soundsystem is to be setup is covered and protected against wind and rain.

For Brazilian samba dancers
For Brazilian samba dancers it is important to take into account that their costumes are not rainproof. In the event of rain, the performance cannot take place outside without cover. Outdoor performance is also not possible in extreme weather conditions. Therefore we advice having a secondary indoor or ‘protected’ location as a backup.

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk drie weken voorafgaand aan het feest per bank zijn voldaan. Indien gewenst kan dit ook contant en gepast na de soundcheck op de feestavond zelf, er is dan wel een aanbetaling nodig bij het vastleggen van de boeking.

Bij het plaatsen van een optie verkrijgt u het eerste recht om de gekozen artiest te boeken. Dit betekent dat u in de periode dat de optie loopt nooit het probleem kan krijgen dat de gekozen artiest vastgelegd wordt door iemand anders. Mocht iemand anders de band willen boeken, dan neemt SoundFlex entertainment eerst contact met u op. In dat geval heeft u 24 uur de tijd om als eerste te kiezen. Na deze 24 uur vervalt uw eerste recht voor het boeken en krijgt de andere partij de mogelijkheid te boeken.

 

Als een artiest bijvoorbeeld om 20:00u van start gaat met zijn optreden betekent dit dat hij vaak rond 15:00u al is begonnen met het laden van zijn spullen en het rijden naar de feestlocatie. Tussen deze tijden is de artiest bezig met de reis, alle voorbereidingen en zal hij/zij ook nog moeten eten. Om een goed optreden te kunnen verzorgen is het belangrijk dat de artiest uitgerust en zonder honger aan het optreden kan beginnen. SoundFlex entertainment kiest ervoor om de kosten van deze maaltijd niet in de gage van de artiest te verrekenen maar om dit gescheiden te houden.

Uiteraard zal het ene nummer uit het repertoire van de betreffende band meer aanspreken dan het andere. Mocht u inspraak willen hebben in de nummers dan kan dat als volgt: maak een uitdraai van het repertoire dat op internet staat. Streep door wat u absoluut niet leuk vindt en plaats een sterretje bij de favorieten. Op die manier weten wij heel goed welke kant u op wil met uw feest en houden wij daar uiteraard graag rekening mee. Als u gaat trouwen is het vaak mogelijk dat de band ook één verzoeknummer voorbereidt mits u de titel en de originele artiest van het nummer uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het optreden aan ons doorgeeft en het nummer aansluit bij de genre’s waar de band bekend mee is.

Goede muziek hoeft niet noodzakelijk “luid” te klinken maar natuurlijk is er een minimum aan volume nodig om voldoende boven de gasten uit te komen om het publiek op te zwepen. Onze bands produceren gemiddeld een volume tussen de 95 en 100 dB(A) met pieken tot 105 dB(A).

Ter vergelijking: een zaal met zo’n 150 pratende mensen produceert al 80 dB, dit is hetzelfde volume als dat van iemand die duidelijk hard praat. Iemand die schreeuwt produceert 90 dB en een hardrock- of heavy metalband produceert tussen de 110-130 dB.

 

Gelukkig komt het niet vaak voor maar uit te sluiten is het nooit. De SoundFlex bands hebben voor ieder bandlid ten minste één vaste invaller die bekend is met het repertoire van de band. Mocht het optreden toch niet door kunnen gaan dan zoekt SoundFlex entertainment samen met u naar een passend gelijkwaardig alternatief.

SoundFlex entertainment probeert altijd mee te denken met de klant. Echter moeten ook wij onze afspraken nakomen met de artiesten en kunnen daardoor niet voorkomen dat er in bepaalde omstandigheden een percentage van het geboekte bedrag zal moeten worden voldaan. Dit mede in verband met de voorbereiding, reservering van de datum en de daarbij horende inkomensderving. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene voorwaarden.

De geboekte artiest is normaal altijd minimaal 1 uur voor aanvang aanwezig. Indien daarnaast ook een geluidsinstallatie door ons wordt geleverd is de opbouwcrew 1,5 tot 4,5 uren voor aanvang aanwezig. Indien uw gasten al veel eerder op de locatie zijn dan de begintijd van het optreden kan het wenselijk zijn om de artiest / geluidsinstallatie nog eerder te laten opbouwen. Uiteraard is dit ook mogelijk, in dit geval wordt er een wachttarief in rekening gebracht voor de extra uren.

Ja hoor, in de meeste gevallen in dit geen enkel probleem.

Bands & artiesten met geluidsinstallatie
Omdat er bij boeking met een band allerlei elektronische apparatuur bij zit is het wel noodzakelijk dat de plek waar de band op moet stellen overdekt is in een regen- en windvrije opstelling.

Braziliaanse danseressen
Voor de Braziliaanse danseressen is het belangrijk om rekening te houden dat hun kostuums niet regenbestendig zijn. Bij regen kan zonder overdekking het optreden niet buiten plaats vinden. In extreme weersomstandigheden is een buitenoptreden eveneens niet mogelijk.